اضهارنامه مالیاتی
مودی گرامی مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقیقی از طریق سامانه https://ntr.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور

مودی گرامی

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقیقی از طریق سامانه https://ntr.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری است.

سازمان امور مالیاتی کشور

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)