عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
10,353,000
51,000 تومان (0.5 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
نیم سکه
5,650,000
100,000 تومان (1.8 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
ربع سکه
3,650,000
100,000 تومان (2.82 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
سکه گرمی
2,300,000
55,000 تومان (2.45 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
مثقال
4,485,000
30,000 تومان (0.67 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
18 گرمی
1,035,200
6,900 تومان (0.67 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
21 گرمی
1,207,927
8,080 تومان (0.67 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
20 گرمی
1,149,947
7,692 تومان (0.67 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,265,447
8,465 تومان (0.67 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
24 گرمی
1,380,300
9,300 تومان (0.68 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
دلار
24,099
139 تومان (0.58 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
اونس
179
2 تومان (1.08 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
بورس
116,867
491 تومان (0.42 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
نقره
26
0 تومان (0.7 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03
بیت کوین
32,664
2,403 تومان (7.36 ٪)
دوشنبه 31 خرداد 20:03