یزد, یزد
یزدبازارخان بعدازمسجدبازارابتدای پاساژمهدی
(مشاهده موقعیت بر روی نقشه)
36222978
مدیریت
محمد دشتی