یزد, یزد
بازار شاهزاده فاضل

09131521738
مدیریت
علیرضا جعفری