یزد, یزد
پاساژ کویتیها

09133513220
مدیریت
رضا عابدی جغفرآباد