یزد, یزد
پاساژ کویتیها

09131513710
مدیریت
محمد مهدی عابدی جعفرآباد