یزد, یزد
خیابان شهید رجایی

09132516131
مدیریت
داود بناء