یزد, یزد
بازار شاهزاده فاضل بازار افشار

09133508052
مدیریت
ولی طالعی