یزد, یزد
بازار شاهزاده فاضل بازار افشار

09131517405
مدیریت
محسن نوری