یزد, یزد
خیابان قیام بازارخان

09133548594
مدیریت
ایوب زارع خورمیزی