یزد, یزد
آزادشهر خیابان آزادی

09132540097
مدیریت
ولی شاهدی علی آباد