یزد, یزد
خیابان قیام بازار زرگرها

09131516769
مدیریت
علی سلیمی