یزد, یزد
بازارخان بازار افشار

09131517665
مدیریت
حسن علیخانی