یزد, یزد
ازارخان چهارراه افشار

09131523097
مدیریت
محمدعلی جعفری منصورآبادی