یزد, یزد
خیابان خرمشهر

09131581760
مدیریت
سیدمجید هاشمیان