یزد, یزد
پاساژ کویتیها واحد 31

09133519137
مدیریت
محمدرضا زرگری فرد