یزد, یزد
بازارخان بازار افشار

09132741658
مدیریت
عباسعلی مقیمی فیروزآباد